List of the centres using our labs
لیست مراکز آمزشی تجهیزشده  با آزمایشگاهها
Laboratory & training program design
طراحی بنیادی آزمایشگاه و برنامه درسی وتربیت مدرس
Camozzi Factory
CAMOZZI IRAN CO. LTD (Technical & Training Division)
Camozzi Office
Training Class
Counter
نتیجه آموزش وابسته به روش آن است
Welcome to Technical & Training Division
of Camozzi Iran Company !
Laboratory & training program design
طراحی بنیادی آزمایشگاه و برنامه درسی وتربیت مدرس
List of the centres using our labs
لیست مراکز آمزشی تجهیزشده  با آزمایشگاهها