List of the centres using our labs
لیست مراکز آمزشی تجهیزشده  با آزمایشگاهها
Laboratory & training program design
طراحی بنیادی آزمایشگاه و برنامه درسی وتربیت مدرس
Linear control laboratory
آزمایشگاهیکنترلیخطتجهیزات     
Robo-Club training accessories              سطح
کیتهایآموزشیوهنرستاندبیرستان      
Machine Tools work-Shop
کارگاه ماشین ابزار              
Solar & wind energy laboratories
انرژیتجهیزاتخورشیدیآزمایشگاهیبادی و
Solid & Fluid mechanics Labs       
تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک سیالات و جامدات
ٍElectronic  laboratory                   
الکترونیکتجهیزات آزمایشگاهی   
Camozzi Factory
CAMOZZI IRAN CO. LTD (Technical & Training Division)
Training Laboratory
نتیجه آموزش وابسته به روش آن است
Welcome to Technical & Training Division
of Camozzi Iran Company !
Laboratory & training program design
طراحی بنیادی آزمایشگاه و برنامه درسی وتربیت مدرس
List of the centres using our labs
لیست مراکز آمزشی تجهیزشده  با آزمایشگاهها
راهنمای شرکت دردوره های آموزش فنی مجازی