لابراتوارهای  هیدرولیک و پنیوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نصب و راه اندازی گردید  
Pneumatic and Hydraulics Laboratories of the IZEH Azad university
have
been installed  
NEWS

لابراتوار الکترو پنوماتیک دانشگاه آزاد آشتیان نصب گردید
The Electro-Pneumatics laboratory of Ashtian Azad University has been
installed.

لابراتوارهای هیدرولیک و الکتروپنیوماتیک دانشگاه آزاد تاکستان نصب گردید
The Electro-Pneumatics & Hydraulic laboratories of Takestan Azad
University has been installed.

لابراتوارهیدرولیک دانشگاه صنعتی شریف نصب گردید
Hydraulic Laboratory of Sharif University has been installed
آخرین تغییرات
Last Updated:27/07/2018
:
1397/05/05

لابراتوار آموزشی الکتروپنیوماتیک دانشگاه آزاد شهر مجلسی نصب گردید
The Electro-pneumatic Laboratory of Azad University of Shahr e Majlesi has
been installed

لابراتوار آموزشی پنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک دانشگاه آزاد نجف آباد تحویل گردید
Pneumatic and Electro-pneumatic Laboratory of Najaf Abad Azad University
has been delivered to the university.

ارائه لابراتوارهای آموزشی روبوتیک و دوره های آموزشی روبوتیک با شروع سال جدید توسط بخش
آموزش شرکت کاموزی ایران
Training Division of the company will start offering Robotics Training Units
and holding Robotics Training Courses from the beginning of the
new Persian year.

لابراتوارهای هیدرولیک و پنیوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز نصب و راه اندازی گردید
Pneumatic and Hydraulics Laboratories of the NATANZ Azad
university have been installed  
لابراتوارهای هیدرولیک و پنیوماتیک دانشگاه آزاد واحد رامهرمز نصب و راه اندازی گردید
The pneumatic and hydraulic laboratories of the Ramhormoz Azad University
have been installed
لابراتوارهای الکتروپنیوماتیک وهیدرولیک دانشگاه آزاد واحد شهر ری نصب و راه اندازی گردید
The Electro-Pneumatic ,PLC and Hydraulic laboratories of the "Shahre Rey"
Azad University have been installed.
لابراتوارهای پنیوماتیک و هیدرولیک پیشرفته شرکت تولید اتومبیل سایپا نصب و راه اندازی گردید
The Advanced Pneumatic and Hydraulic laboratories of the SAIPA
car manufacturing company have been installed.

سیستم هوشمند تست مقاومت نقطه جوش با سفارش شرکت غرب استیل طراحی ساخته
وبا موفقیت درشرکت غرب استیل نصب وراه اندازی گردید
عکس درصفحه اتوماسیون صنعتی  
The intelligent system for testing the resistance of the welding
points was designed and made by the industrial projects division
and installed with success in the Gharb Steel company
Picture available in factory automation page   

آزمایشگاههای پنیوماتیک-الکتروپنیوماتیک-هیدرولیک والکتروهیدرولیک
مرکزآموزش فنی و حرفه ای آمل نصب و راه اندازی گردید
عکس در بخش آموزش
The Pneumatic , Electro-pneumatic,Hydraulic and Electro-hydraulic
laboratories of the Technical training institute of Amol city
Have been installed.  

Picture in Training division

آزمایشگاههای پنیوماتیک وهیدرولیک مرکز آموزش فنی و حرفه ای
بوشهر نصب و راه اندازی گردید

The Pneumatic and Hydraulic laboratories of the Technical training
institute of Bushehr city Have been installed.  

آزمایشگاههای الکتروپنیوماتیک وهیدرولیک مرکزآموزش فنی و حرفه ای
کرمان نصب و راه اندازی گردید

The Elector-Pneumatic and Hydraulic laboratories of the Technical training
institute of Kerman city Have been installed.  

آزمایشگاههای پنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ماهشهر نصب و راه اندازی گردید
The Pneumatic and Electro-pneumatic laboratories of the Azad university of
Mahshahr City have been installed.

کتاب جدید آموزش کاربردی هیدرولیک صنعتی چاپ گردیده دراختیار
علاقمندان قرار گرفت
The new Industrial Hydraulic training book has been published

دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف دوره کارآموزی تابستانی
را درشرکت با موفقیت به پایان رساندند
The Mechanical Engineering students of Sharif University
have finished their summer practical training with success
in Cmozzi Iran.( Photos in Sharif university)

آزمایشگاه پنیوماتیک و هیدرولیک مرکزآموزش فنی جهش اهواز نصب و راه اندازی گردید

The pneumatic and hydraulic Laboratories of the Jahesh Technical
Institute of Ahwaz city have been installed.
آزمایشگاههای انرژی خورشیدی ومکاترونیک مرکزآموزش فنی وحرفه ای شیراز
نصب و راه اندازی گردید

The Solar Energy and Mecatronics laboratories of the Technical
training centre of Shiraz city have been installed.
آزمایشگاه کامل کنترل فرآیند در مرکزآموزش فنی و حرفه ای آمل برای اولین بار در کشور
نصب و راه اندازی گردید

The Complete process control laboratory of the Amol city Technical
institute as the first centre in the country has been installed.
تعداد نفرات آموزش دیده در نمایندگی آموزشی قزوین (مجتمع فنی برق ایران)که موفق به اخذ مدرک
پایان دوره کاموزی گردیده اند ازمرز یکصد نفر گذشت
لیست افراد در صفحه دوره های آموزشی
More than 100 students have been trained in the Qazvin authorized
training centre of Camozzi (Mojtameh Fanni Bargh Iran)and got the
Camozzi qualification Certificate.
list of the students available in the Training courses page.
اولین سیلندر پنیوماتیکی با طول کورس چهار متر در کارخانه طراحی و ساخته شد
وباموفقیت نصب و راه اندازی گردید
عکس در بخش پروژه های صنعتی
For the first time a pneumatic cylinder with a stroke of 4000mm
was made in Camozzi Iran factory and has been installed in the
customer site with full success.
Picture in the industrial project division
فیدر پنیوماتیکی با ظرفیت تغذیه بالا با موفقیت در کارخانجات دمنده نصب وراه اندازی گردید
High capacity pneumatic feeder for metal pressing line was
successfully installed in "Damandeh" factory.  
با همکاری فنی متخصصین هواپیمایی جمهوری اسلامی هما وشرکت کاموزی ایران نتایج قابل توجهی
حاصل گردید
With a close technical co-operation between Iran-Air and Camozzi
Iran technicians considerable results were obtained.
مراسم سال نو در کارخانه

New year ceremony in the factory !

آزمایشگاههای هیدرولیک و پنیوماتیک درمرکزآموزشکده فنی شهید بابایی قزوین نصب و
راه اندازی گردید
Pneumatic and Hydraulics Laboratories of the "Shahid Babaei Technical
Institute of Qazvin" have been installed  
آزمایشگاه کامل پیشرفته کنترل فرآیند در مرکزآموزش شرکت ملی نفتکش ایران
نصب و راه اندازی گردید

The Complete Advanced process control laboratory of  the
Technical institute of "NITC"has been installed.
شرکت کاموزی ایران از تاریخ نهم مهرماه با محصولات جدید در نمایشگاه بین المللی صنعت
تهران شرکت مینماید

Camozzi Iran will participate in 10th Tehran International industry
of October 2010 with new ideas & innovations.
کاتالوگ جدید بخش آموزش با معرفی محصولات جدید چاپ و منتشرگردید

The new catalogue of the training division including new products
has been published.
اخبار
1389دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف کارآموزی تابستان
را با موضوع سیستمهای سرووپنیوماتیک بانتایچ عالی به پایان رساندند

The Mechanical students of "Sharif University" finished their
2010 summer job training program working on "Servo-Pneumatic
systems" with full success .
با سفارش شرکت تولید کننده کپسولهای سی ان جی برای خودرو دستگاه روبوت سه محور
پنیوماتیکی با توان جابجایی دویست کیلوگرمی طراحی و ساخته شد و با موفقیت نصب وراه
اندازی گردید
By the order of CNG cylinder manufacturing company a pneumatic
3 axis robot with capacity of moving 200Kg.  was designed and
manufactured and installed in the production line.
با سفارش شرکت تولید کننده شیرهای کنترل از نوع پینچ محرک خطی پنیوماتیکی برای اولین
بار طراحی و ساخته شد و با موفقیت تست و به کار گرفته شد
By order of Pinch  valve manufacturing company the linear
pneumatic actuator of the mentioned valves was designed , tested
and used with success.
آزمایشگاه پنیوماتیک دانشگاه آزاد سما اندیشه نصب و راه اندازی گردید
The pneumatic laboratory of Sama Andishe Azad university has
been installed.
با شروع سال نو بخش جدید الکترونیک صنعتی و کامپیوتر فعالیت رسمی خودراآغاز مینماید
By the beginning of the year 1390 the new division of
"Industrial Electronics & computing" will start it's activity.
آزمایشگاههای پنیوماتیک الکتروپنیوماتیک اینورتر ورباتیک مرکزآموزش فنی و حرفه ای
رفسنجان نصب وراه اندازی گردید
Pneumatic,Electro-pneumatic,Inverter and Robotic laboratories
of Technical Training Institution of Rafsanjan City have
been installed.
آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده فنی شهید چمران کرمان نصب و راه اندازی گردید
Hydraulic training Laboratory of "Shahid Chamran" Technical
university of Kerman city has been installed.
آزمایشگاههای الکتروپنیوماتیک والکتروهیدرولیک مرکزآموزش فنی و حرفه ای
دشتستان برازجان نصب وراه اندازی گردید
The Electro-pneumatic and Electro-Hydraulic laboratories
of Dashtestan Technical Institute have been installed.
سمینارمعرفی وآموزش کاربردی کنترولر لوجیکاتوردر مرکزآموزش سایپا برای
گروهی از مهندسین شرکت برگزار گردید
Training seminar of "Logicatore programable controller" was
held in Saipa car manufacturing company for a group
of Engineers and technicians.
آزمایشگاههای هیدرولیک و پنیوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نصب و
راه اندازی گردید
The Hydraulic and pneumatic laboratories of the "Azad University"
of Brujerd city have been installed.
آزمایشگاههای هیدرولیک و پنیوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نصب و
راه اندازی گردید
The Hydraulic and pneumatic laboratories of the "Azad University"
of Brujerd city have been installed.
سه نفر از دانشجویان کارشناسی رشته ساخت و تولید دانشگاه شهید رجایی پس از کار آموزی
تابستانی درشرکت کاموزی ایران پروژه های پایان دوره خود را در ارتباط با سیستمهای هیدرولیک
و پنیوماتیک به دانشگاه ارائه نمودند
Three Engineering students of "Shahid Rajaei" University
prepared their final project after a summer training program
in Camozzi Iran company.
شرکت کاموزی ایران در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در تهران از تاریخ چهاردهم لغایت
هفدهم مهرماه نود شرکت مینماید
Camozzi Iran company will participate in 11th Tehran International
Industry exhibition from 6 to 10 of October 2011.
عکسها
Pictures
آزمایشگا ههای هیدرولیک والکتروپنیوماتیک دانشکده فنی گلپایگان (شریف گلپایگان)نصب و
راه اندازی گردید
The Hydraulic and Electro-Pneumatic laboratories of the Sharif
University branch in "Golpayegan City" have been installed.
قرارداد آموزشی بین شرکت کاموزی ایران و شرکت جی اس کی به امضاء رسید
َDuring the visit of Mr. Henry Guan the Area Manager of GSK
International company to Camozzi Iran an educational
cop-operation agreement was signed.
More information
آزمایشگاههای هیدرولیک و پنیوماتیک دانشگاه علمی کاربردی رشته هوانوردی کرمان
نصب و راه اندازی گردید
The Hydraulic and Pneumatic laboratories of Kerman Aeronautical
University have been installed.
آزمایشگاههای الکتروهیدرولیک و الکتروپنیوماتیک دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک نصب
راه اندازی گردید
Arak Agricultural University have been installed.
آزمایشگاههای الکتروهیدرولیک و الکتروپنیوماتیک آموزشکده فنی سما تهران
نصب و راه اندازی گردید
The Electro-Hydraulic and Electro-Pneumatic laboratories of the
Sama Technical Institution have been installed.
آزمایشگاه الکتروپنیوماتیک مرکزفنی و حرفه ای شهرصنعتی کاوه نصب و راه اندازی گردید

The Electro-Pneumatic laboratory of Kaveh Industrial City
Technical Training Centre has been installed.
دوره آموزشی شیرهای بلوکی سری آیلند وکنترولر لوجیکاتور در دبی برگزار گردید

A training seminar about Camozzi Island valves and the
Programmable controller "Logicatore" was held in Dubai.(UAE)
شرکت کاموزی ایران با جدیدترین محصولات و نوآوریها از تاریخ چهاردهم مهرماه در نمایشگاه
بین المللی صنعت تهران سالن چهل و یک شرکت مینماید

Camozzi Iran will participate in 12th Tehran International industry
Exhibition of October 2012 with new ideas & innovations.
Hall No. 41
یونیت آموزشی تراش سی ان سی درنمایشگاه بین المللی صنعت به نمایش گذاشته شد

The CNC training unit was exhibited in the 12th Tehran
International Industry Exhibition.
آزمایشگاه الکتروهیدرولیک دانشگاه سراسری شهرکرد نصب وراه اندازی گردید

The Electro-Hydraulic laboratory of "Shahre Kord University"
has been installed.
اولین سمینار آموزشی کاربرد سیمولاتور سی ان سی برای گروهی از اساتید رشته
ساخت و تولید بگزار گردید

The first training seminar of CNC training simulator was  held
for a group of related fields of the Universities.
فروشگاه اینترنتی کاموزی ایران بزودی فعالیت خود را آغاز مینماید

The E-Shop of Camozzi Iran will start the On-Line sales activity
soon including all items for Industrial Automation.
بکارگیری تکنولوژی چاپ سه بعدی در خط تولید شرکت کاموزی ایران

Start to use the 3D printing technology in production line.
Hydraulic Laboratory of Imam Mohammed Bagher
Technical University of Sari City has been installed
آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده فنی امام محمد باقر ع شهر ساری راه اندازی
گردید