اولین ماشین فرز سی ان سی ساخت شرکت کاموزی ایران در نمایشگاه صنعت تهران توجه
بازدید کنندگان را جلب نمود

First CNC Milling Machine made by Camozzi Iran was exhibited
in TIIE 2013