دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه سراسری شیراز

ذانشگاه علم وصنعت اراک

دانشگاه آزاد واحدنطنز

دانشگاه آزادواحددزفول

دانشگاه آزادواحدایذه

دانشگاه آزادواحدتاکستان

دانشگاه آزادواحدنجف آباد

دانشگاه آزادواحداندیمشک

دانشگاه آزادواحدشهرمجلسی

دانشگاه هوانوردی

دانشگاه آزاد واحد دهاقان

دانشگاه آزاد واحد ساوه

دانشگاه آزاد واحد بادرود

دانشگاه آزاد واحد رامهرمز

دانشگاه آزاد واحد شهر ری

شرکت تولید اتومبیل سایپا

مرکز آموزش فنی حرفه ای بوشهر

مرکزآموزش فنی و حرفه ای آمل

مرکزآموزش فنی و حرفه ای کرمان

دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

مرکزآموزش فنی جهش اهواز

مرکزآموزش فنی و حرفه ای شیراز

شرکت ملی نفتکش ایران

آموزشکده شهید بابایی قزوین

دانشگاه آزاد سما اندیشه

مرکزآموزش فنی وحرفه ای رفسنجان

مرکزآموزش فنی وحرفه ای دشتستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبروجرد

دانشکده فنی گلپایگان

دانشگاه علوم هوانوردی کرمان

دانشکده کشاورزی اراک

آموزشکده سما تهران

مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرصنعتی کاوه