دانشگاه صنعتی شریف
Sharif University
دانشگاه سراسری شیراز
Shiraz University
ذانشگاه علم وصنعت اراک
Science & Tech. Universty Arak
دانشگاه آزاد واحدنطنز
Natanz University
دانشگاه آزادواحددزفول
Dezful University
دانشگاه آزادواحدایذه
Izeh University
دانشگاه آزادواحدتاکستان
Takestan University
دانشگاه آزادواحدنجف آباد
Najaf Abad University
دانشگاه آزادواحداندیمشک
Andimeshk University
دانشگاه آزادواحدشهرمجلسی
Majlesi city University
دانشگاه هوانوردی
Air space University
دانشگاه آزاد واحد دهاقان
Dehaghan University
دانشگاه آزاد واحد ساوه
Saveh University
دانشگاه آزاد واحد بادرود
Badrood University
دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
Ramhormoz University
دانشگاه آزاد واحد شهر ری
Rey city University
شرکت تولید اتومبیل سایپا
Saipa car manufacturing center
مرکز آموزش فنی حرفه ای بوشهر
Bushehr Technical school
مرکزآموزش فنی و حرفه ای آمل
Amol Technical training school
مرکزآموزش فنی و حرفه ای کرمان
Kerman technical training school
دانشگاه آزاد واحد ماهشهر
Mahshahr University
مرکزآموزش فنی جهش اهواز
Ahvaz University
مرکزآموزش فنی و حرفه ای شیراز
Shiraz technical training school
شرکت ملی نفتکش ایران
Iranian Tanker aships center
آموزشکده شهید بابایی قزوین
Qazvin  Babaei training center
دانشگاه آزاد سما اندیشه
Sama University of Andishe
مرکزآموزش فنی وحرفه ای رفسنجان
Rafsanjan technical school
مرکزآموزش فنی وحرفه ای دشتستان
Dashtestan training center
دانشگاه آزاد اسلامی واحدبروجرد
Brujerd University
دانشکده فنی گلپایگان
Golpayegan University
دانشگاه علوم هوانوردی کرمان
Kerman Aeronautical school
دانشکده کشاورزی اراک
Arak Agricultural University
آموزشکده سما تهران
Tehtan Sama University
مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرصنعتی کاوه
Kaveh city technical school
List of the Universities and Technical training
centers which have been equipped with
Camozzi Iran
training laboratories.
دانشگاه انقلاب اسلامی
Enghelab Eslami Technical
Universty of Tehran
دانشکده امام محمد باقر ع ساری
Imam Mohammed Bagher Technical
Universty of Sari City
اسامی دانشگاه ها و مراکزآموزش فنی و حرفه ای تجهیز شده  
توسط
شرکت کاموزی ایران