راهنمای سقارش و خرید اینترنتی

  باوجه به پیچیدگی مشخصات فنی قطعات و جزییات مربوطه لطفابرای ارسال درخواست خرید  یا پیش فاکتور جهت
جلوگیری از اشتباه مراحل زیر راطی نمایید
 
دلیلی درصورتی که قطعات درخواستی شما ازتولیدات شرکت کاموزی هستند کافی است که کد شناسناسایی آنرا دردرخواستتان ذکر نمایید واگربه  
کدپاک شده است میتوانید با مراجعه به صفحه کاتالوگ محصولات درسایت کد مربوطه رابازیابی کرده و درخواستتان راکامل کنید درصورتیکه این کار
هم میسرنبود تصویر قطعه رابرای شناسایی به کانال واتس آپ شرکت ارسال نمایید اگردرنظردارید قطعه کاموزی را بعنوان معادل جایگزین محصول
شرکت دیگری بکنید لازم است نام تولیدکننده وکد قطعه ویاتصویر آنرا برای شرکت بفرستید درموردسفارش قطعات روتین مانند سیلندرها وشیرآلات
واتصالات که میخواهید برای طراح ی وساخت دستگاه استفاده کنید دادن مشخصات کلی کافی میباشد برای مثال درمورد سیلندر مشخصه های
قطروکورس درمورد شیرآلات تعداد دهانه وسایزاتصال ونوع تحریک ودرمورد اتصالات سایزوشکل وجنس آن کافی خواهد بود درخواستتان را
ازدوطریق میتوانید ارسال نمایید تاپیش فاکتوردرخواستی صادر وبرایتان ارسال گردد اول ازطریق کانال واتس آپ شرکت که شماره آن در زیر این
صفحه نوشته شده است ودوم باپرکردن فرم درخواست پیش فاکتورکه درسایت موجود است درصورت نیازبه هرگونه اطلاعات تکمیلی با بخش فروش
تماس حاصل فرمایید
|
Whatsapp  number

09123406132
کاتالوگ
021 88732130