_________________________________________________
مینی سیلندرها
لوله استیل کد
25سریهای14و16و24و
6431سیلندرهای استاندارد ایزو
لوله پروفیل آلمینیوم کد
60سریهای41و61وسری50
سیلندرهای بدون شفت و خاصسیلندرهای دورانی

سیلندرهای کامپکت کد QP,QNسریهای
__________________________________________________
ES
ES
ES